Ikke legg ned masterstudiet i faglitterær skriving!

20/11/2018
Av

Høgskolene i Vestfold, Buskerud og Telemark ble til Universitetet i Sørøst-Norge fra studieåret 2018. Det er flott med universitetsstatus, men kan det gå ut over de forskjellige studiestedenes mangfold? Vi har fått informasjon om at det ikke vil bli tatt opp nye studenter på masterstudiet for faglitterær skriving neste år. Vi frykter det kan bety starten på en nedlegging av hele studiet.

Åpent brev til Universitetet i Sørøst-Norge fra Selma-gruppa

«Studiet gir deg ferdigheter i profesjonell og kreativ fagskriving. Du lærer å anvende og utvikle sjangre og digitale medier i egen faglitterær virksomhet eller konsulentvirksomhet, og du får forståelse av profesjonelt publiseringsarbeid». Dette er setningene som møter deg som vordende søker på studiet master i faglitterær skriving.

Masterstudiet i faglitterær skriving har gitt økt kompetanse i skriving for forskjellige profesjoner, og har gjennom årene hatt studenter med bakgrunn fra journalistikk, forlag, pedagogikk, helsefag, teater og film, ingeniørfag og mange andre profesjoner. Samtidig har nettopp det at så mange forskjellige fagbakgrunner har kunnet møtes i ett felles masterstudium vært en berikelse for studiet og for studentene. Et annet trekk ved studiet er det store aldersspennet blant studentene. Dette viser at mange ønsker å ta del i livslang læring. De fleste har også vært i arbeid parallelt med studiet, hvilket har gitt gode muligheter til å prøve ut og høste erfaringer med nye ferdigheter underveis.


I 2011 møttes Berit Rusten fra Trondheim, Mari Kildahl fra Bærum, Mona K. Haug fra Oslo og Kirsti Tveitereid fra Porsgrunn på masterstudiet i faglitterær skriving og startet kollokviegruppa som senere fikk navnet Selma-gruppa. Foto: Kirsti Tveitereid 

Studentenes varierte bakgrunn har bidratt til spennende diskusjoner og samarbeid, som igjen har økt nivået på tekstene studentene har utarbeidet i løpet av studiet. Mange av studentene har også gjennomført masterprosjekter som har resultert i faglitterære tekster av høy kvalitet i en rekke ulike sjangre, blant annet som bokprosjekter, filmer og digitale tekster. Mange har også fortsatt med faglitterært arbeid etter at de fullførte studiet. Vi mener derfor at studiet er et verdifullt tilbud og at det bør tilbys videre. Vi mener også at studiet ikke bør rettes sterkere inn mot pedagogiske tekster, men fortsatt ta utgangspunkt i et bredt spekter av teksttyper og fagbakgrunner.

Studiet har betydd mye for mange av oss tidligere studenter personlig. Blant annet har kritisk refleksjon over tekster i fagmiljøene vi kommer fra økt. Tekstene våre har også blitt mer kunnskapsbaserte etter studiet. Dette har å gjøre med gode lærerkrefter, som har representert forskjellige innfallsvinkler både forskningsmessig og praktisk. I tillegg har krefter utenfra bidratt som gjesteforelesere.

Mange av studentene har publisert tekster underveis i studiet. Blant annet har det nettbaserte tidsskriftet Tekstualitet vært en verdifull publiseringskanal. Det har sitt utspring fra studiet i faglitterær skriving, og flere av oss har fortsatt å publisere der også etter at masteroppgavene våre er levert. Tidsskriftet har en profesjonell redaktør som gir gode tilbakemeldinger på tekster, noe som er både motiverende og lærerikt. Vi frykter for tidsskriftets fremtid dersom studiet skulle bli lagt ned.

Studiet har også medvirket til at flere har gitt ut faglitterære bøker, enten fordi masteroppgaven ble bearbeidet til en bokutgivelse, eller fordi kunnskap og inspirasjon fra studiet ga oss mulighet til det gjennom kontakten med forskjellige forlag eller utgivere. Vi fire som undertegner her, har blant annet publisert i ulike fagtidsskrift i etterkant av studiet. Vi har dannet et skrivefellesskap som møtes til årlige seminarer for å diskutere sakprosa, skrive og kommentere hverandres tekster. En av oss har også tatt initiativ til Fakta F, sakprosafestivalen i Trondheim, som i år ble avviklet for tredje gang. To av oss driver internopplæring av kolleger for å styrke den faglitterære produksjonen på arbeidsplassen.

Vi har hatt stor glede av studiet og mener det fortsatt burde være plass til et slikt studium ved USN, som for øvrig har sin søster i det skjønnlitterære Forfatterstudiet i Bø ved samme universitet, og nettopp derfor samlet vil utgjøre og representere et sterkt fagmiljø på tekst- og litteraturområdet.

Vennlig hilsen Selma-gruppa fra 2011-kullet

Berit Rusten, Trondheim
Mari Kildahl, Bærum
Mona K. Haug, Oslo
Kirsti Tveitereid, Porsgrunn

 

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


Arkiv

Om været

«Været gjorde at vi måtte skaffe oss klær, tak over hodet, oppvarming, vanningssystemer, paraply og solhatt. Og for å få til det, måtte vi utvikle språk, fornuft og samarbeidsevne. Kort sagt, været er en av grunnene til at vi i det hele tatt lever i en sivilisasjon.»

Tommy Sørbø

Om idealtypene kompetitiv og hierarkisk ære

«I kompetitiv ære konkurrerer alle om æren, og æresgruppen som kollektiv vurderer hvem som best oppfyller kravene æreskodeksen stiller. I hierarkisk ære finnes det én eller noen få personer på toppen av et hierarki som vurderer hvem som har ære og hvor mye, og resten av æresgruppen føyer seg etter denne vurderinga.»

Arnved Nedkvitne

Om realistiske utopier og barnevennlige samfunn

«For meg er en ‘realistisk utopi’ en som tar utgangspunkt i realistiske forutsetninger, og forsøker å vise at de kan utnyttes på en bedre måte. Derfor kommer ‘Det andre landet’ inn på temaer som datateknologi, automasjon, forurensning, kampen mot arbeidsløshet, og manns- og kvinneroller – fordi alt dette er rammebetingelser som våre barn vokser opp under. Etter mitt syn vil det ikke være mulig å skape et virkelig barnevennlig samfunn uten å finne bedre løsninger på slike samfunnsproblemer.»

Gudrun Eckblad

Om folkedannelsen

«En forklaring på den demokratiske samfunnsutvikling i det danske og det norske system, sammenholdt med det tyske, ligger i skoleinstitusjonen, i dens samfunnsformende rolle. Skulle dansk og norsk historie gjennom de siste par hundre år fanges i ett ord, måtte det være ‘utdanningsrevolusjon’. – Folkedannelsens elitegrupper sprang til dels ut av en kulturell dannelsestradisjon som var uavhengig av Universitetet, med folkehøyskolene og lærerseminarene som nøkkelinstitusjoner.»

Rune Slagstad

Om veien til menneskesamfunnet

«Vi er på vei mot en økonomisk tenkning som baserer seg på omsorg og tillit – en ømhet for den felles menneskelige opplevelsen av fristelser, gleder, skuffelser og seire. En erkjennelse av at næringslivet, globaliseringen og utviklingen starter med mennesket – med ideer, samarbeid, friksjon, konkurranse og skaperkraft.»

Kathrine Aspaas

Om memer og memetikk

«Selv om de fleste biologer nok etter hvert har godtatt at kultur og kulturell variasjon ikke kan reduseres til gener og genetikk, er det mange som ikke vil gi slipp på tanken om at vi dypest sett må ha å gjøre med den samme typen utvalgsmekanismer. På samme måten som genenes reproduksjon avhenger av overlevelsesmulighetene til organismene som bærer dem, må kulturelementene som kulturelle arter makter å spre og videreføre, avhenge av om disse elementene tjener artenes overlevelsesevne.»

Jon Schackt

Om Hakkebakkeskogen

«[At alle dyrene skulle gå på to ben] var meget viktig, og det skulle komme til å gå som en rød tråd gjennom alle hans oppsetninger av stykket, alle diskusjoner med teatersjefer, instruktører og skuespillere, alle insisterende forklaringer og detaljerte beskrivelser om hvordan det burde tolkes: Egners dyr var ikke dyr. (Med unntak av Hannibal.) De var mennesker i forkledning. Eller rettere: Menneskelige ideer i dyreham.»

Anders Heger

Om skriving

«Å skrive godt er [...] å forplikte seg overfor saken på slikt vis at både tankeinnholdet og den språklige ytelsen står fram, klart og påfallende. Det krever en dristighet, tror jeg, i alle fall en viss frimodighet.»

Anders Johansen

Om å samtale for å tenke

«Jeg trenger å ‘skrive for å tenke’, men også å ‘snakke for å tenke’. Samtale bidrar til språkutvikling og skaper kunnskap. Kritikk og dialog er en måte å oppdage nye sammenhenger på, akkurat som skriving. Samtalen kan dessuten gi en bekreftelse på at du holder på med akkurat det du skal.»

Sissel Lie

Om for mye litteratur

«Det er nettopp når oppgaveforfatteren ser hvor mange antall treff han eller hun får at det dialektiske forholdet mellom problemformuleringen, litteratursøkingen og den eksisterende litteraturen virkelig går opp for vedkommende.»

Lotte Rienecker og Peter Stray Jørgensen

Om offentlig fornuft

«En borger engasjerer seg altså i offentlig fornuft når han eller hun reflekterer innenfor et rammeverk som består av det han eller hun oppriktig mener er det mest rimelige politiske rettferdighetsbegrepet, en oppfatning som uttrykker politiske verdier som andre frie og likeverdige borgere også med rimelighet kan forventes å gi sin tilslutning.»

John Rawls

Om det metaforiske økosystemet

«I vår daglige språkbruk - snakking, lytting, skriving og lesing - trekker vi veksler på et digert økosystem som vi bruker og bidrar til hver gang vi åpner munnen eller ørene, og som ikke kan eksistere på noen annen måte enn den kollektive. Så hvis mennesker er selviske, må de først være uselviske. De må kunne legge sine strategier innenfor et kommunikativt fellesskap.»

Dag O. Hessen og Thomas Hylland Eriksen

Om den trykte boka

«Det er neppe tilfeldig at det nettopp er når den trykte boka er mer truet enn den antagelig noen gang har vært, at interessen for dens vesen, dens effekt på teksters betydningsdannelse og de vilkår den har lagt for teksters liv i kulturen, for alvor er i ferd med å utforskes.»

Tore Rem